Ochrona prywatności - ManpowerGroup Poland

Ochrona prywatności

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane
  w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup (dalej jako WADO):

 • ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS 0000062137, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Transactions Sp. z o.o. – KRS 0000339387, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Services Sp. z o.o. – KRS 0000228311, siedziba: 00-105 Warszawa,
  Prosta 68
 • Proservia Polska Sp. z o.o. – KRS 0000234796, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o. – KRS 0000373518, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Management Sp. z o.o. – KRS 0000482136, siedziba: 90-057 Łódź,
  Sienkiewicza 85/87

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

 • Bezpośrednio od podmiotów Danych w momencie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, najczęściej przy pierwszym kontakcie zarówno drogą elektroniczną (formularze rekrutacyjne, konto kandydata, ankiety na targach pracy) oraz drogą telefoniczną (zaproszenie do procesu rekrutacyjnego, wywiad telefoniczny, złożenie oferty)
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych podczas realizacji pracowniczych programów poleceń
 • Bezpośrednio od podmiotów Danych w momencie zatrudnienia pracownika (formularze zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B, skierowania na badania lekarskie)
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych w momencie przystępowania do programów Benefitowych oraz szkoleń wewnętrznych

 

 • Pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa, lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora
 • Pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez partnerów biznesowych, klientów i usługodawców, w tym danych kontaktowych reprezentantów stron umów

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem.

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI

W ramach działalności Grupy Kapitałowej ManpowerGroup i wszystkich wchodzących w jej skład spółek zależnych wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji:

– REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu wszystkich spółek z wykorzystaniem wspólnej bazy danych kandydatów do pracy

– OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział kadr i płac

– PAYROLL – obsługa płacowa pracowników zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział Payroll

– KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona dla wszystkich spółek przez wspólny dział księgowości

– MARKETING I PUBLIC RELATIONS – realizowany przez osoby zatrudnione w WADO wspólnie dla wszystkich spółek

– OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE – obszar współpracy z klientami, prowadzenie rejestru umów handlowych prze jeden dział prawny i umów z klientami

 

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

– kandydaci do pracy

– pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

– pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta

– pracownicy wewnętrzni WADO

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego, wynikających z przepisów prawa pracy, w tym także obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– prawnie uzasadniony interes WADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje:

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału WADO.

–  Prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych

Cofnięcie zgody oraz wniesienie żądania odnośnie praw wymienionych wyżej jest możliwe za pomocą Portalu Obsługi Zgłoszeń Podmiotów Danych zarejestrowanych w bazach ManpowerGroup, poprzez który można wysłać do nas swoje zgłoszenie.

Ponadto informujemy że:

– wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.

– w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORAGNU NADZORCZEGO Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są:

– klienci WADO, w tym przede wszystkim podmioty poszukujące kandydatów do pracy

– usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu

– dostawcy usług infrastrukturalnych, technicznych i konserwacyjnych

– dostawcy usług benefitowych

– instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa

– firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne

 

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata i po tym okresie WADO będzie wysyłał ponowne zapytanie do Podmiotów Danych, dotyczące aktualizacji zgody.

W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem WADO stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku danych przetwarzanych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu WADO, poza stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności jako WADO (stosowną uchwałą jako każda ze spółek) powołaliśmy jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

polski
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.